De app "Luchtkwaliteit" van Leefmilieu Brussel maakt het mogelijk de evolutie van de concentraties vervuilende stoffen in de omgevingslucht voortdurend en in real time op te volgen.

In 2018 werd besloten het noodplan te herzien om de burgers beter te informeren en vooral om hen de kans te bieden te anticiperen op een situatie waarin de luchtkwaliteit verslechtert. Er werd een extra vervuilende stof in opgenomen (fijn stof PM2.5) om de berekening van de luchtkwaliteit te optimaliseren en bij pollutiepieken zullen er nieuwe maatregelen toegepast worden. U zal alle informatie over dit nieuwe plan kunnen vinden op deze website.

In het algemeen wordt er op lange termijn een verbetering van de luchtkwaliteit vastgesteld in het noordwesten van Europa en in het bijzonder in België en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  (bronnen: rapport EMA 2017 en rapport irceline 2016). Hoewel het aantal periodes met pollutiepieken de voorbije jaren is afgenomen, is het essentieel de burgers te informeren van zodra de luchtkwaliteit verslechtert, om hen aan te moedigen een minder vervuilend gedrag aan te nemen.

Luchtkwaliteit

28/05 02:00

Vrij goed

Voorspellingen op 28/05/2020
Morgen Vrij goed
Overmorgen Vrij goed

Waarschuwing

Geen waarschuwing

Meer info

De luchtkwaliteit kan gedurende enkele uren als « slecht » worden bestempeld zonder dat er een piek wordt afgekondigd.

Wat is de luchtkwaliteitsindex?

Een verontreinigingsperiode of “piek’ is een periode waarin de concentratie van een of meerdere polluenten in de omgevingslucht bijzonder hoog is. De weersomstandigheden kunnen de verspreiding van polluenten bevorderen of verhinderen. Naargelang het soort polluenten kunnen sommige pollutiepieken zich meer voordoen in de winter in de lente en andere meer in de zomer

Er wordt continu een globale index (links hieronder weergegeven) berekend voor heel het Brussels Gewest. Deze bestaat uit een berekening gebaseerd op gezondheidseffecten en houdt hierbij rekening met de Europese normen en de aangeraden waarden van de WHO. Dankzij de kleurenschaal van de index krijgt u in een oogopslag een kwalitatieve beoordeling van de meetwaarden in alle meetstations in het telemetrisch net van het Gewest voor vier verontreinigende stoffen (ozon, stikstofdioxide en fijne deeltjes PM10 en PM2.5).

Opmerking: Deze index is eerst en vooral een communicatiemiddel en is niet geschikt voor een wetenschappelijke interpretatie van het fenomeen atmosferische vervuiling. Daarnaast is het mogelijk dat deze index gedurende enkele uren een slechte luchtkwaliteit aangeeft zonder dat er echter een pollutiepiek wordt afgekondigd.

De methodologieën (analyses, configuratie van het meetnet, …) en interpretaties (statistisch, fysico-chemisch, in functie van de vervuilingsbronnen, …) van de meetresultaten van het luchtmeetnet maken het voorwerp uit van technische rapporten die geraadpleegd kunnen worden in de rubriek Staat van het leefmilieu op de website van Leefmilieu Brussel en in het  Documentatiecentrum.

De voorspellingen van de luchtkwaliteit in België kunnen geraadpleegd worden op de website van IRCEL. Hier vindt u ook informatie over de wijze waarop de globale index berekend wordt.