Alarmdrempels

Via de app "Luchtkwaliteit" van Leefmilieu Brussel kan u de evolutie van de concentraties verontreinigende stoffen in de omgevingslucht permanent en in real time op te volgen. Het gaat om meetwaarden opgetekend door het telemetrisch meetnet van het Brussels Gewest en op Belgisch niveau bijeengebracht door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). De website verstrekt eveneens informatie over de overschrijding van Europese normen.

In Brussel zijn er regelmatig pollutiepieken die gevolgen kunnen hebben voor onze gezondheid en onze leefomgeving.  Om deze gevolgen te voorkomen heeft het Brussels Gewest verschillende drempels ingevoerd voor de concentraties van verontreinigende stoffen. Bij overschrijding van een drempel, wordt er informatie verstrekt aan het publiek. In sommige gevallen worden er maatregelen van kracht. 

We maken een onderscheid tussen pollutiepieken te wijten aan de concentratie van fijne deeltjes (PM10) en stikstofdioxide (NO2) in de lucht, ook wel winterpieken genoemd en ozonpieken, die  vooral in de zomer voorkomen.

Pollutiepieken: vervuiling door fijne stofdeeltjes en stikstofdioxide

Het noodplan bestaat uit 3 verschillende drempels en kan te allen tijde afgekondigd worden.

De eerste drempel, drempel “0” of “informatie- en sensibiliseringsdrempel” genaamd, heeft tot doel de bevolking in te lichten aangaande een situatie waarin de luchtkwaliteit verslechtert. Als deze drempel  twee of meer opeenvolgende dagen aanhoudt (de metingen van verontreinigende stoffen blijven identiek), spreken we van een aanhoudende drempel  0 en wordt de “informatie- en interventiedrempel” geactiveerd. Er worden maatregelen ingevoerd om het gebruik van voertuigen te beperken en alternatieven aan te moedigen.

Als de vervuilingsniveaus hoger zijn, wordt drempel 1 geactiveerd. Er worden onder meer maatregelen doorgevoerd om alternatieve vervoerswijzen te promoten (onder meer het gratis maken van de MIVB en Villo!), naast snelheidsbeperkingen voor voertuigen.

De laatste drempel, interventiedrempel 2 genaamd, heeft als voornaamste maatregel een rijverbod in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Informatie- en sensibiliseringsdrempel

Informatie- en interventiedrempel

Interventiedrempel 1

Interventiedrempel 2

Glijdend 24-uur gemiddelde PM2.5 concentraties 35 tot 50 µg/m³ (tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie) 35 tot 50 µg/m³ (voortbestaan van de informatiedrempel gedurende  2opeenvolgende dagen) 51 tot 70 µg/m³ (dagelijkse concentraties)

71 µg/m³ en meer 

(dagelijkse concentraties)

Daggemiddelde PM10 concentraties 51 tot 70 µg/m³ (tijdens de laatste 24 u waargenomen concentratie) 51 tot 70 µg/m³ (voortbestaan van de informatiedrempel gedurende  2opeenvolgende dagen) 71 tot 100 µg/m³ (dagelijkse concentraties) 101 µg/m³ en meer (dagelijkse concentraties)

Dagelijkse maximale 1-uur waarden van NO2

    151 à 200 µg/m³ 201 µg/m³ en meer

Op basis van de observaties in de jaren 2014 tot 2016 heeft IRCEL (de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu) een schatting kunnen maken van de frequentie van elke drempel.

  • Informatie- en sensibiliseringsdrempel (drempel 0): kan 5 tot 8 keer per jaar voorkomen
  • Informatie- en interventiedrempel (aanhoudende drempel 0): kan ongeveer 1 keer per jaar voorkomen
  • Interventiedrempel 1: kan doorgaans 1 tot 3 keer per winter voorkomen
  • Interventiedrempel 2 : weinig waarschijnlijk

 

Het ozon- en hitteplan

Het plan voorziet in een reeks informatie- en preventiemaatregelen om de gevolgen voor de bevolking te beperken, in het bijzonder voor kinderen, bejaarden en/of alleenstaanden die het meest zijn blootgesteld aan de risico's van grote hitte en ozonpieken.

Alle informatie over het intreden van het hitteplan en de ozonpiek is hier beschikbaar